Privacyverklaring


Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden
verwerkt.

Gebruikers die recht hebben op uitgebreidere beschermingsnormen, kunnen elk van de hieronder beschreven rechten
uitoefenen. In alle andere gevallen kunnen Gebruikers bij de Eigenaar navragen welke rechten op hen van
toepassing zijn.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in
  te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te
  maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond
  dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de
  Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te
  krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun
  Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het
  recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet
  verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben
  onder bepaalde omstandigheden het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.
 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere
  Verwerkingsverantwoordelijke.
  Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde,
  gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een
  andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is
  van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de
  verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij
  is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde
  gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar
gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de
Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die
verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor
directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die
verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor
directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die
in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk
en altijd binnen één maand worden behandeld.

Toepasselijkheid van uitgebreidere beschermingsnormen

Hoewel de meeste bepalingen van dit document betrekking hebben op alle Gebruikers, zijn sommige bepalingen
uitdrukkelijk alleen van toepassing indien uitgebreidere beschermingsnormen van toepassing zijn op de verwerking
van Persoonsgegevens.

Dergelijke uitgebreidere beschermingsnormen zijn van toepassing wanneer de verwerking:

 • wordt uitgevoerd door een in de EU gevestigde Eigenaar;
 • betrekking heeft op de Persoonsgegevens van Gebruikers in de EU en verband houdt met het aanbieden van
  betaalde of onbetaalde goederen of diensten aan die Gebruikers;
 • betrekking heeft op de Persoonsgegevens van Gebruikers in de EU en waarmee de Eigenaar het gedrag van
  die Gebruikers in de EU kan controleren.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of
aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze website of de
hieraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend
te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan Danla op verzoek de Gebruiker bijkomende en
contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze website en externe diensten bestanden verzamelen die de
interactie met deze website registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals
het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden
gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt

Deze website ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken
om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door
zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze website en/of – voor
zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar de Gebruikers via contactgegevens
die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen.
De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker,
dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.